Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Jak motywować Generację BB, X, Y i Z aby zwiększać ich zaangażowanie? O tym dowiecie się z najnowszej książki Joanny Nieżurawskiej – Zając Motywowanie pracowników zróżnicowanych pokoleniowo.

Jak motywować Generację BB, X, Y i Z aby zwiększać ich zaangażowanie? O tym dowiecie się z najnowszej książki Joanny Nieżurawskiej – Zając Motywowanie pracowników zróżnicowanych pokoleniowo.

 

Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć zaangażowanie i lojalność pracowników wobec pracodawcy? Ta książka zdradza sekrety koncepcji i instrumentów motywowania wykorzystywanych w tym celu.

Zmiany na rynku pracy spowodowały pojawienia się nowego zjawiska, którym jest zróżnicowanie pokoleń. Obecnie na rynku pracy znajdują się cztery pokolenia pracowników: BB, X, Y i Z. Różnią się one: podejściem do pracy,  postawami i relacjami między najstarszym i najmłodszym pokoleniem i oczekiwaniami względem pracodawcy.

W książce: Motywowanie pracowników zróżnicowanych pokoleniowo przedstawiono i dogłębnie przenalizowano następujące kwestie:

  • tradycyjne i współczesne rozwiązania stosowane w obszarze motywowania, w tym systemy kafeteryjne, koncepcje work-life balance oraz koncepcję hygge,
  • metody pomiaru zaangażowania i lojalności pracowników oraz możliwości i sposoby ich zwiększenia,
  • postawy i oczekiwania wobec pracy pracowników różnorodnych pokoleniowo, w tym pokolenia: BB, X, Y i Z – ich postaw i oczekiwań wobec pracy zawodowej, jak również zidentyfikowanie wyzwań, jakie niesie ich współistnienie w organizacji.

Niewątpliwym atutem pracy są wyniki badań własnych autorki przeprowadzone na próbie 1100 pracowników. Pracę kończą oryginalne i wartościowe, praktyczne rekomendacje skierowane do przedsiębiorców w zakresie motywowania pracowników zróżnicowanych pokoleniowo.

Streszczenie

Opracowanie składa się z sześciu rozdziałów, trzy z nich  mają charakter teoretyczny, jeden metodyczny, a dwa empiryczne. Praca obejmuje też wstęp, podsumowanie wyników badań i dyskusję oraz zakończenie a w nim rekomendacje  dla przedsiębiorstw.

W rozdziale pierwszym dokonano przeglądu teorii motywowania, w tym teorii treści i teorii procesu w ujęciu tradycyjnym i współczesnym. Szczególną uwagę zwrócono na nowoczesne koncepcje motywowania, w tym na koncepcję hygge oraz koncepcję work-life balance. Zaprezentowano w nim model gwiazdy hygge, która wpisuje się tematycznie w teorie treści. Szeroko omówione zostały nowoczesne koncepcje wynagradzania, w tym koncepcja całkowitych korzyści z pracy (koncepcja total rewards), koncepcja elastycznych systemów wynagrodzeń oraz systemy kafeteryjne.

Rozdział drugi poświęcony został motywowaniu przez zaangażowanie i  motywowaniu przez lojalność. Dokonano tu identyfikacji czynników wzmacniających zaangażowanie i lojalność pracowników oraz zaprezentowano metody pomiaru zaangażowania pracowników i metody pomiaru ich lojalności. Omówiono również identyfikację  korzyści utraconych z powodu braku zaangażowania i lojalności.

W rozdziale trzecim przedstawiono pojęcie i wymiary różnorodności. Dokonano charakterystyki różnorodności wiekowej zarówno w ujęciu ekonomicznym jak i socjologicznym. Zaprezentowano systemowe podejście do zarządzania różnorodnością pokoleniową oraz jej wpływ na pracodawcę i pracownika. Przedstawiono też międzynarodowe inicjatywy badające różnorodność oraz podjęto próbę charakterystyki motywowania w zarządzaniu różnorodnością pokoleniową wraz z identyfikacją koncepcji atrakcyjnych dla poszczególnych generacji. Zwieńczeniem rozdziału jest przedstawienie dobrych praktyk zarządzania wiekiem.

Rozdział czwarty ma charakter metodyczny. Sformułowano w nim cele, hipotezy i metody badawcze oraz sposób doboru próby badawczej. Szczegółowo został opisany przebieg procesu realizacji badań, w tym badanie zasadnicze przeprowadzone na próbie pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach w Polsce N=900 i badanie pogłębione przeprowadzone na próbie N=200 pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach w Polsce i reprezentujących generację najmłodszych pracowników (generację Z) N=200.

Rozdział piąty prezentuje wyniki badań ankietowych dotyczących motywowania pracowników zróżnicowanych pokoleniowo. Dokonano w nim  hierarchizacji instrumentów motywowania w przekroju różnych generacji zarówno z punktu widzenia ich atrakcyjności jak i wdrożenia przez przedsiębiorstwa. W podobny sposób dokonano porównania ważności nowoczesnych koncepcji motywowania oraz stopnia ich dopasowania do potrzeb respondentów w przekroju badanych generacji. Zaprezentowano też wyniki weryfikacji empirycznej modelu gwiazdy hygge.

W ostatnim szóstym rozdziale zidentyfikowano determinanty poziomu zaangażowania i lojalności pracowników w przekroju różnych grup pokoleniowych. Dokonano analizy zależności pomiędzy instrumentami motywowania i nowoczesnymi koncepcjami motywowania a poziomem zaangażowania i lojalności w przekroju różnych grup pokoleniowych za pomocą współczynnika korelacji rang Spearmana. W rozdziale zaprezentowano też wyniki modelowania równań strukturalnych a także wielogrupowej analizy pokoleń.

Zwieńczeniem pracy jest podsumowanie wyników badań i dyskusja, w której opisano wnioski z badań, konkluzje, a także wskazano dalsze kierunki badań w tym zakresie.  Dodatkowo zamieszczono rekomendacje dla przedsiębiorstw których celem jest skuteczniejsze motywowanie pracowników w warunkach różnorodności pokoleniowej.

 

***

O AUTORCE:

Joanna Nieżurawska – Zając jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania (dyplom nadany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010 rok), dyplomowanym trenerem  biznesu NGO (certyfikat nadany przez Departament Pożytku Publicznego MPiPS w Warszawie, 2012 rok), międzynarodowym  trenerem z zakresu nauczania międzykulturowego (certyfikat uzyskany w CREFT Institutution w Lisbonie, 2015 rok), specjalistą  z zakresu strategicznych edukacyjnych projektów międzynarodowych (certyfikat uzyskany w Rzymie, 2015 rok) jak również trenerem w zakresie nauczania młodych (certyfikat uzyskany w Mine Vaganti, Sardynia 2015 rok)

 

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close