Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

„Moim marzeniem jest, żeby ludzie, których drogi się rozeszły, uśmiechali się do siebie i byli szczęśliwi.” Przeczytaj wywiad z mediatorką

„Moim marzeniem jest, żeby ludzie, których drogi się rozeszły, uśmiechali się do siebie i byli szczęśliwi.” Przeczytaj wywiad z mediatorką

Agnieszka Zielińska-Olczak
Agnieszka Zielińska-Olczak

 

 

„Jak wynika z moich doświadczeń to właśnie w stylu komunikacji jest problem. Jesteśmy obok siebie, ale nie potrafimy rozmawiać ani słuchać. Nie wszystkie mediacje kończą się podpisaniem ugody, nie oznacza to jednak, że strony się nie porozumiały. Czasami wystarczy, że zaczęły ze sobą rozmawiać a to już bardzo dużo.” – wyznaje Agnieszka Zielińska-Olczak, mediatorka, bizneswoman i uczestniczka programu Sukces TO JA.

Co najbardziej cenisz w sobie i w innych?

Jestem osobą otwartą na dialog, która lubi ludzi, przy czym cenię sobie dyskrecję. Posiadam zdolność zachowania spokoju w każdej trudnej sytuacji co przydaje się w rozwiązywaniu sytuacji trudnych. Cenię sobie cechy takie jak uczciwość, sprawiedliwość oraz przestrzeganie zasad.

Jesteś z zawodu mediatorem. Na czym polega Twoja praca? Czym jest mediacja a czym nie jest?

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. To rozmowa odbywająca się w obecności osoby trzeciej. Rozmowa, która ma doprowadzić do znalezienia wspólnego rozwiązania konfliktu. Nie jest to szukanie kompromisu, ale znalezienie rozwiązania na zasadzie wygrany – wygrany.

Mediacja nie jest terapią, poradnictwem czy doradztwem. Mediator nie podaje recepty na rozwiązanie konfliktu, pomaga jedynie w jego znalezieniu. Należy pamiętać, że mediacje są poufne, a co za tym idzie nic co zostało powiedziane na posiedzeniu mediacyjnym nie może zostać wykorzystane w Sądzie.

Czym różnią się mediacje od negocjacji?

Różnice są niewielkie, ponieważ zarówno mediacje jak i negocjacje to dążenie do znalezienia rozwiązania. To pozasądowe metody rozwiązania sporu. Jednak w mediacjach uczestniczy mediator. Bezstronny, neutralny, zobowiązany do zachowania poufności. Podstawowym zadaniem mediatora jest pomóc stronom dojść do konsensusu i wskazać im pola porozumienia tam, gdzie strony ich nie dostrzegają. W negocjacjach osiągnięcie porozumienia leży zazwyczaj w interesie negocjujących. W mediacjach, strony muszą chcieć się porozumieć (mediacje są zawsze dobrowolne), ale wskazanie korzyści płynącej z zawarcia porozumienia i drogi prowadzącej do jego osiągnięcia leży zazwyczaj po stronie mediatora. Mediator zadaje stronom pytania, pozwalające uporządkować im swoje oczekiwania oraz ukierunkować rozmowę. Tymczasem, na negocjacje strony przychodzą zazwyczaj z przygotowanymi stanowiskami wstępnymi, które ulegają zmianie w trakcie prowadzenia rozmów. Negocjacje to najczęściej domena świata biznesu.

Z jakim problemem można zgłosić się do mediatora?

Mediacje prowadzone są w każdej dziedzinie, gdzie możliwe jest znalezienie rozwiązania. Jedynie należy pamiętać, że mediacje są dobrowolne. I zarówno strony jak i mediator nie mogą wywoływać przymusu czy presji. Najczęściej prowadzone mediacje to mediacje rodzinne, gospodarcze czy cywilne. W związku z faktem, że prowadzę także biuro nieruchomości, gdzie pośredniczymy w sprzedaży nieruchomościami jak również pomagamy w wyborze najlepszych form kredytowania, jako jedno z nielicznych biur wprowadziłyśmy usługę mediacji w sprawach związanych z nieruchomościami. Niejednokrotnie spotykam sytuacje, gdzie rodzina, która jest w posiadaniu nieruchomości nie potrafi dojść do porozumienia. Doskonałym sposobem na wspólne rozwiązanie konfliktu jest spotkanie z mediatorem.

Dlaczego – zamiast do sądu – warto zgłosić się do mediatora?

Mediacje to dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania. Strony mają wpływ na to w jaki sposób będzie wyglądała ugoda. Proszę pamiętać, że Sądy opierają się jedynie na faktach i przeszłości, w Sądzie strony nie mogą swobodnie się wypowiedzieć. Podczas mediacji, strony patrzą w przyszłość, mają realny wpływ na rozwiązanie, posiadają swobodę wypowiedzi. Ponad to sprawy sądowe mogę ciągnąć się przez długie lata i wiążą się z dużymi kosztami. W życie wchodzi nowelizacja Kodeksu Prawa Cywilnego, która wprowadza zmiany związane ze wzrostem kosztów sądowych. Mam nadzieję, że wpłynie to na wzrost spraw kierowanych do mediacji.

Czym się rożni mediator od sędziego?

Przede wszystkim mediatorem nie może być Sędzia, wynika to zarówno z ustawy jak i faktu, że Sędzia wydaje wyrok, opiera się na faktach. Mediator jest neutralnym uczestnikiem procesu jakim jest dochodzenie do wspólnie wypracowanych rozwiązań.

Kto może zostać mediatorem?

Mediatorem może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Mediatorem nie może być sędzia, za wyjątkiem sędziego w stanie spoczynku. Prezesi sądów okręgowych prowadzą listy stałych mediatorów, na które może zostać wpisany mediator spełniający powyższe warunki. Ponadto stały mediator musi mieć ukończone 26 lat, nie może być karany za przestępstwo umyślne, musi znać język polski oraz posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji.

Ile czasu trwa mediacja? I czy mediacje nie przedłużają całego procesu postepowania?

Maksymalny czas trwania postepowania mediacyjnego to 3 miesiące, jednak na zgodny wniosek stron może być przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy. Należy pamiętać, że czas trwania mediacji nie wlicza się do czasu trwania postępowania. Ma to na celu zachęcenie Sędziów do kierowania spraw do mediacji.

Jakie są najważniejsze cechy, kompetencje dobrego mediatora?

Moim ulubionym określeniem na dobrego mediatora jest definicja wg W. Maggioli  “Profesjonalny mediator powinien mieć mądrość Salomona, cierpliwość Hioba, wytrzymałość Maratończyka, umiejętności terapeutyczne dobrego psychiatry i gruboskórność nosorożca”. Nic dodać, nic ująć!

Czuje Pani na początku mediacji, czy ludzie chcą się rzeczywiście dogadać?

Jeżeli strony pojawią się na umówionym spotkaniu to już duży krok do przodu. Bardzo często są to osoby mocno skonfliktowane, które przestały ze sobą rozmawiać. Są źłe na siebie orazna sytuację w jakiej się znaleźli. Obwiniają się nawzajem o całe zło świata. Podczas mediacji jest miejsce na wentylacje uczuć. Wybrzmiewają słowa, które nigdy nie padły. Ważne jest, żeby osoby siedzące po przeciwnych stronach stołu usłyszały się i zaczęły rozmawiać. Jak wynika z moich doświadczeń to właśnie w stylu komunikacji jest problem. Jesteśmy obok siebie, ale nie potrafimy rozmawiać ani słuchać. Nie wszystkie mediacje kończą się podpisaniem ugody, nie oznacza to jednak, że strony się nie porozumiały. Czasami wystarczy, że zaczęły ze sobą rozmawiać a to już bardzo dużo.

Trudno zachować dystans podczas mediacji?

Mediator powinien być osobą bezstronną oraz neutralną. Czasami zdarza się dysproporcja sił, wówczas rolą mediatora jest pokazanie, że każdy jest na tym samym poziomie i podczas wspólnego spotkania wszyscy są sobie równi. Przecież Ci skonfliktowani ludzie dawniej spotkali się, coś ich do siebie przyciągnęło i tworzyli dobrą relację. Tylko nierzadko o tym zapominają. Ile kosztują usługi mediatora? Koszty związane z mediacją są nieporównywalnie niższe od kosztów sądowych związanych z przeprowadzeniem pełnego postępowania sądowego. Do kosztów mediacji należą: wynagrodzenie mediatora i wydatki przez niego poniesione. Wynagrodzenie mediatora w zakresie mediacji sądowych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotom wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 921). Koszty mediacji, co do zasady ponoszą strony. Są one zazwyczaj ponoszone po połowie, chyba że strony ustalą inny sposób rozliczeń. Zwolnienie strony od kosztów sądowych rozciąga się również na postępowanie mediacyjne.

W postępowaniu mediacyjnym, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu, wysokość wynagrodzenia mediatora w sporach niemajątkowych wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde następne posiedzenie 100 zł. Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2.000 zł). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji, w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za posiedzenie. Do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów wywołanych nieusprawiedliwioną odmową udziału w mediacji, na którą strona uprzednio wyraziła zgodę. Jeśli dojdzie do zawarcia ugody, która jest wynikiem mediacji, strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. W przypadku mediacji, do której doszło nie na podstawie postanowienia sądu, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków wynikają z cennika lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

Mediacje to nie jedyna Twoja aktywność zawodowa. Czym się jeszcze profesjonalnie zajmujesz?

Jak wcześniej wspominałam prowadzę wraz Panią Anetą Czopko biuro nieruchomości- EnterDOM Nieruchomości i Kredyty. Jest to jedno z niewielu biur, które poza pośrednictwem w obrocie nieruchomościami świadczy szereg innych usług związanych z obsługą transakcji. Nie mniej jednak podstawowym profilem naszej działalności jest świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Oferujemy kompleksową pomoc przy sprzedaży, kupnie i wynajmie wszelkich nieruchomości. Mając na względzie komfort i satysfakcję Naszych Klientów pomagamy w kompletowaniu niezbędnych dokumentów. Biuro EnterDOM Nieruchomości i Kredyty współpracuje z prawnikami oraz z notariuszami, którzy czuwają nad tym, aby całość transakcji została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto współpracujemy z instytucjami wspomagającymi obrót nieruchomościami takimi jak: rzeczoznawcy majątkowi, geodeci, architekci, radcy prawni, agenci ubezpieczeniowi, a także z bankami, w zakresie kredytów. Stała współpraca z bankami przyspiesza i ułatwia Naszym Klientom procedurę ubiegania się o kredyt. Chcemy pomóc w podjęciu właściwych decyzji finansowych, dopasowanych do potrzeb Naszych Klientów.

Jeśli ktoś z naszych czytelników chciałby się z panią z konsultować to w jaki sposób ma to zrobić?

Zapraszam do odwiedzin funpaga na Facebooku AA.MEDIACJE, lub do kontaktu mailowego:  aa.mediacje@gmail.com albo na stronę www.enterdom.pl

Jest Pani stałą uczestniczką naszych warsztatów „Sukces TO JA” w Opolu, dlaczego warto w nich uczestniczyć?

Dzięki spotkaniom w Opolu, można w kobiecym gronie odpocząć od codzienności i poczuć nowy wiatr w żagle. Warsztaty są inspirujące a uczestniczki miłe i otwarte.

ZOBACZ KIEDY I GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ NAJBLIŻSZE BEZPŁATNE WARSZTATY SUKCES TO JA

Jakie są Pani najbliższe cele, marzenia?

Moim celem jest propagowanie mediacji na terenie gminy Krapkowice jak również otwarcie Kancelarii Mediacyjnej w Krapkowicach, co nastąpi mam nadzieję w niedalekiej przyszłości. Wiem, że mediacje to doskonały sposób na rozwiązanie konfliktów przy zachowaniu korzystnego wizerunku i zachowaniu pozytywnych relacji. Moim marzeniem jest, żeby ludzie, których drogi z jakichś przyczyn się rozeszły, uśmiechali się do siebie byli szczęśliwi i podążali własną drogą z podniesioną głową… Czyli niewiele :)

***

Wywiad przeprowadziła Małgorzata Kwiatkowska – doradca zawodowy, pedagog pracy, trener rozwoju osobistego. Ambasadorka programu Sukces TO JA Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Od 13 lat związana z administracją publiczną. Twórca marki „Sukcesomania” (www.sukcesomania.com), poświęconej doradztwu zawodowemu i e-learningowi. Specjalistka od pisania CV. Prowadzi rubrykę „kobieteria” w lokalnej gazecie. Twórczyni festiwalu „Energia jest w Tobie” i opolskiego klubu inspiracji. Autorka kilku narzędzi coachingowych. Wspiera w prowadzeniu kariery osoby tak, by ich przebieg był zgodny z ich wartościami, talentami, marzeniami, potrzebami i umiejętnościami. Pomaga obiektywnie i rzetelnie ocenić aktualną sytuację zawodową oraz wskazuje możliwości i zagrożenia w kreowaniu przyszłości zawodowej. Świetnie odnajduje się na sali szkoleniowej. W wolnych chwilach prowadzi blog z rozwoju osobistego oraz blog kulinarny www.bonappetitmalgorzaty.blogspot.com

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

[newsletter_form type="minimal"]

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close