Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Warszawski Urząd Pracy wspiera pracodawców i przedsiębiorców

Warszawski Urząd Pracy wspiera pracodawców i przedsiębiorców

Stołeczny UP oferuje szeroki wachlarz usług dla bezrobotnych i rodziców wracających na rynek pracy.


Na dofinansowania mogą liczyć zarówno ci pracodawcy, którzy chcą zatrudniać młodych do 30 roku życia, jak również inni partnerzy rynku pracy, którzy myślą o refundacji kosztów ubezpieczeń społecznych.

1/ Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS

W zamian za zatrudnienie osoby bezrobotnej przez pracodawcę warszawski urząd pracy, w imieniu prezydenta miasta, umożliwia zawarcie umowy gwarantującej jednorazowe refundowanie kosztów z tytułu opłaconych składek ZUS na ubezpieczenie społeczne. Warunkami do podpisania umowy są przede wszystkim:

  • zatrudnienie bezrobotnego skierowanego przez urząd w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
  • kontynuowanie zatrudnienia po upływie 12 miesięcy, gdy bezrobotny nadal jest zatrudniony.

Korzyści:
Zwrot części poniesionych kosztów pod warunkiem, że kwota refundowanych składek nie przekroczy 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2/ Refundacja składek ZUS za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmie pracę po raz pierwszy

Koszty składek ubezpieczenia społecznego ZUS poniesione przez pracodawcę mogą również zostać zrefundowane przez urząd w zamian za zatrudnienie bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. Po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki ubezpieczenia społecznego pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania osoby bezrobotnej przez okres 6 miesięcy.

Korzyści:

Refundacja tych kosztów przysługuje pracodawcy przez okres do 12 miesięcy w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

3/ Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

Zgodnie z art. 60a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, urząd może przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy. Oferta dotyczy stanowisk utworzonych dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat. Z grantu można skorzystać także w przypadku tworzenia miejsca pracy dla bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną, którzy w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotni zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Korzyści:

Pracodawcy przysługuje dofinansowanie w kwocie określonej w umowie zawartej z urzędem, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

4/ Świadczenie aktywizacyjne dla rodziców powracających do pracy po przerwie na wychowanie dziecka oraz opiekunów osób zależnych

Na podstawie art. 60b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy świadczenie aktywizacyjne może zostać przyznane pracodawcy, który zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

  • 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą osobę bezrobotną lub
  • 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę za każdego bezrobotnego.

Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego przez okres 6 miesięcy.
Wszystkie dofinansowania udzielane są zgodnie z dopuszczeniem pomocy de minimis*.

Szczegóły na www.up.warszawa.pl

* Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

NEWSLETTER

Potrzebujesz jeszcze więcej motywacji, inspiracji i wiedzy?

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera!

NEWSLETTER

Potrzebujesz jeszcze więcej motywacji, inspiracji i wiedzy?

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera!