Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Warszawski Urząd Pracy wspiera pracodawców i przedsiębiorców

Warszawski Urząd Pracy wspiera pracodawców i przedsiębiorców

Stołeczny UP oferuje szeroki wachlarz usług dla bezrobotnych i rodziców wracających na rynek pracy.


Na dofinansowania mogą liczyć zarówno ci pracodawcy, którzy chcą zatrudniać młodych do 30 roku życia, jak również inni partnerzy rynku pracy, którzy myślą o refundacji kosztów ubezpieczeń społecznych.

1/ Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS

W zamian za zatrudnienie osoby bezrobotnej przez pracodawcę warszawski urząd pracy, w imieniu prezydenta miasta, umożliwia zawarcie umowy gwarantującej jednorazowe refundowanie kosztów z tytułu opłaconych składek ZUS na ubezpieczenie społeczne. Warunkami do podpisania umowy są przede wszystkim:

  • zatrudnienie bezrobotnego skierowanego przez urząd w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
  • kontynuowanie zatrudnienia po upływie 12 miesięcy, gdy bezrobotny nadal jest zatrudniony.

Korzyści:
Zwrot części poniesionych kosztów pod warunkiem, że kwota refundowanych składek nie przekroczy 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2/ Refundacja składek ZUS za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmie pracę po raz pierwszy

Koszty składek ubezpieczenia społecznego ZUS poniesione przez pracodawcę mogą również zostać zrefundowane przez urząd w zamian za zatrudnienie bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. Po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki ubezpieczenia społecznego pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania osoby bezrobotnej przez okres 6 miesięcy.

Korzyści:

Refundacja tych kosztów przysługuje pracodawcy przez okres do 12 miesięcy w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

3/ Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

Zgodnie z art. 60a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, urząd może przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy. Oferta dotyczy stanowisk utworzonych dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat. Z grantu można skorzystać także w przypadku tworzenia miejsca pracy dla bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną, którzy w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotni zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Korzyści:

Pracodawcy przysługuje dofinansowanie w kwocie określonej w umowie zawartej z urzędem, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

4/ Świadczenie aktywizacyjne dla rodziców powracających do pracy po przerwie na wychowanie dziecka oraz opiekunów osób zależnych

Na podstawie art. 60b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy świadczenie aktywizacyjne może zostać przyznane pracodawcy, który zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

  • 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą osobę bezrobotną lub
  • 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę za każdego bezrobotnego.

Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego przez okres 6 miesięcy.
Wszystkie dofinansowania udzielane są zgodnie z dopuszczeniem pomocy de minimis*.

Szczegóły na www.up.warszawa.pl

* Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close