Monika R贸偶ycka

Dlaczego temat warto艣ci kobiecych w biznesie i na rynku pracy jest wa偶ny?

dr Monika R贸偶ycka

Wsp贸艂cze艣nie trwa og贸lno艣wiatowa debata oraz prowadzi si臋 analizy na temat roli kobiet w przedsi臋biorczo艣ci. Coraz cz臋艣ciej czytamy o pewnych siebie liderkach, kt贸re chc膮c podejmowa膰 ryzyko, wspinaj膮 si臋 na szczyty organizacji biznesowych w wielu r贸偶nych bran偶ach. Kobiety zarz膮dzaj膮 mikrofirmami oraz 艣rednimi, du偶ymi czy wielomilionowymi przedsi臋biorstwami z ogromnymi zyskami i wnosz膮 znacz膮cy wk艂ad do wzrostu gospodarczego oraz zmniejszania ub贸stwa na 艣wiecie.

Prognozy wskazuj膮, 偶e si艂a ekonomiczna kobiet w 艣wiatowej gospodarce wzro艣nie w ci膮gu kilku najbli偶szych lat o ponad jedn膮 trzeci膮. W ci膮gu nast臋pnej dekady wp艂yw kobiet na globaln膮 gospodark臋 b臋dzie co najmniej tak znacz膮cy, jak wp艂yw ponadmiliardowych populacji Chin i Indii, je艣li nie wi臋kszy 鈥 przekonuje szefowa globalnych analiz politycznych Citigroup w specjalnym raporcie banku na ten temat (Citigroup, 2017). Kobiety staraj膮 si臋, aby stanowi膰 grup臋, kt贸rej punkt widzenia w przedsi臋biorczo艣ci staje si臋 coraz lepiej reprezentowalny, poprzez organizacj臋 r贸偶nego rodzaju spotka艅 i konferencji.

Wydaje si臋 zatem, 偶e kobiety osi膮gn臋艂y ju偶 wszystko. Statystyki pokazuj膮 jednak zupe艂nie co innego. Mimo 偶e przez ostatnich kilka lat wskazuje si臋 na korzy艣ci ze zwi臋kszania udzia艂u kobiet w procesach decyzyjnych na poziomie firm oraz na poziomie gospodarek, w Polsce nadal brakuje 艣wiadomo艣ci odno艣nie do warto艣ci, jakie na rynek pracy i do biznesu mog膮 wnosi膰 kobiety. Sytuacja kobiet w tych sferach aktywno艣ci cz艂owieka przedstawia si臋 po prostu mniej korzystnie ni偶 m臋偶czyzn. Nie ma np. na 艣wiecie kraju, w kt贸rym kobiety zarabiaj膮 wi臋cej ni偶 m臋偶czy藕ni. W zale偶no艣ci od bran偶y i stanowiska luka p艂acowa wynosi 艣rednio od kilku do kilkudziesi臋ciu procent. W zarz膮dach firm kobiety stanowi膮 zaledwie kilka procent. R贸wnie偶 aktywno艣膰 zawodowa kobiet jest ni偶sza ni偶 m臋偶czyzn, a tym samych ich emerytury.

Przedsi臋biorczo艣膰 kobiet jest i powinna by膰 istotnym elementem budowania silnej i stabilnej gospodarki. Pokazywanie warto艣ci, czyli zestawu cech lub talent贸w w艂a艣ciwych kobietom, kt贸re wnosz膮 do biznesu i na rynek pracy pom贸c powinno przedsi臋biorstwom, szczeg贸lnie w sektorze firm mikro, ma艂ych i 艣rednich, w lepszym okre艣laniu i wykorzystaniu potencja艂u kobiet. R贸wnie偶 samym kobietom ze wszystkich grup zawodowych, bez wzgl臋du na zajmowany szczebel w hierarchii organizacyjnej firmy, aby wi臋cej z nich odnosi艂o sukcesy w przysz艂o艣ci. Ze strony pracodawc贸w aktualnie nadal mo偶na us艂ysze膰 stwierdzenia, 偶e z ekonomicznego punktu widzenia zatrudnianie kobiet si臋 nie op艂aca z powodu ich niskiej dyspozycyjno艣ci, uwarunkowanej macierzy艅stwem i opiek膮 nad dzie膰mi. Katalog warto艣ci, jakie wnosz膮 kobiety do biznesu i na rynek pracy stanowi argument w dyskusji z pracodawcami nad korzy艣ciami z zatrudniania kobiet. Dedykowany jest tak偶e tym m臋偶czyznom, kt贸rzy chc膮 lepiej kobiety rozumie膰, wspiera膰 je i pomaga膰 im na p艂aszczy藕nie zawodowej.

>> DOCENIAJ SWOJ膭 WARTO艢膯, BO NIKT INNY ZA CIEBIE TEGO NIE ZROBI! PRZECZYTAJ WYWIAD Z DR MONIK膭 R脫呕YCK膭 <<

Wsp贸艂czesna ekonomia klasyczna odzwierciedla spojrzenie na gospodark臋 z perspektywy aktywno艣ci zawodowej m臋偶czyzn, ich interes贸w, wk艂adu w tworzenie dochodu i priorytet贸w w jego podziale. W centrum zainteresowania jest tematyka zwi膮zana z produkcj膮 czy prac膮 p艂atn膮 typu finanse i handel, kt贸rej sfera dotycz膮ca opieki nad bliskimi oraz rodzenie dzieci s膮 podporz膮dkowane. Dominuj膮c膮 rol臋 odgrywaj膮 innowacyjne inwestycje, start-upy, itp. Mniejsz膮 wag臋 przyk艂ada si臋 do umo偶liwienia dost臋pu do odpo卢wiedniej infrastruktury opieku艅czej typu 偶艂obki, przedszkola czy inne plac贸wki opieku艅czo-spo艂eczne. Budowa przedszkola traktowana jest jako koszt, czyli wydatki bud偶etu, natomiast stadionu jako inwestycja generuj膮ca wzrost PKB.

Warto zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e aktualnie biznes jest w trakcie 鈥瀙rzeprojektowania鈥 w kierunku docenienia warto艣ci kobiecych. Badania pokazuj膮, 偶e wyczerpuje si臋 model biznesowy oparty na warto艣ciach do niedawna tradycyjnie uto偶samianych z m臋skimi, takimi jak: si艂a, autorytaryzm, sk艂onno艣膰 do wysokiego ryzyka, bezkom卢promisowo艣膰, konkurencja za wszelk膮 cen臋 oraz cz臋艣ciej wykorzystywany przez m臋偶czyzn zadaniowo-rywalizacyjny spos贸b zarz膮dzania. Wskazuje si臋 na nowy nurt w zarz膮dzaniu, pokazuj膮cy spos贸b budowania biznesu oparty na podej艣ciu innym ni偶 bezwzgl臋dna konkurencja i maksymalizacja zysku. Schematy my艣lenia tradycyjnie i stereotypowo uto偶sa卢miane z m臋skimi, czyli wzorce kontroli, rywalizacji, agresji b膮d藕 czarno-bia艂ego my艣lenia, postrzegane s膮 jako przyczyniaj膮ce si臋 do powstawania problem贸w, kryzysu, zastoju gospodarczego i og贸lnego pesymizmu odno艣nie do przysz艂o艣ci. Wskazuje si臋, 偶e chciwo艣膰, niepotrzebne ryzykanctwo oraz skandale wywo艂ywane w wyniku nieprawid艂owo艣ci maj膮cych miejsce w instytucjach 偶ycia gospodarczego sprawiaj膮, 偶e m臋偶czy藕ni powinni my艣le膰 jak kobiety. Znane jest powiedzenie: 鈥Gdyby Lehman Brothers rz膮dzi艂y Lehman Sisters, nie by艂oby kryzysu 艣wiatowego鈥. Badania pokazuj膮, 偶e zw艂aszcza millenialsi przejawiaj膮 zasadniczo wi臋ksze uznanie dla kobieco艣ci i roli kobiet w spo艂ecze艅stwach. Dwie trzecie ludzi w najszybciej rozwijaj膮cych si臋 krajach 艣wiata uwa偶a, 偶e czas na wielk膮 zmian臋, a 艣wiat b臋dzie lepszy, gdy do g艂osu dojd膮 specyficzne cechy i uzdolnienia kobiece, reprezentowane przez kobiety i m臋偶czyzn, kt贸rzy my艣l膮 jak kobiety. Kobieca sk艂onno艣膰 do wsp贸艂pracy, osi膮gania kompromisu, dzia艂ania wielozadaniowo i w egalitarnych zespo艂ach, powinny pozwoli膰 na zwi臋kszenie elastyczno艣ci i innowacyjno艣ci przedsi臋biorstw, popraw臋 jako艣ci proces贸w zarz膮dzania w firmach oraz wyzwala膰 efekt synergii. Kobiety i warto艣ci, kt贸re reprezentuj膮 oceniane s膮 wy偶ej, szczeg贸lnie w zakresie kompetencji zwi膮zanych z budowaniem efektywnych relacji biznesowych opartych na wsp贸艂dzia艂aniu, empatii czy rozwijaniu talent贸w. Badania wskazuj膮, 偶e r贸偶norodno艣膰 jest dzi艣 jednym z kluczowych zasob贸w firm, czynnikiem sukcesu, d藕wigni膮 efektywno艣ci oraz sprzyja wi臋kszej stabilno艣ci przedsi臋biorstw. Przynosi wymierne korzy艣ci, pozytywnie wp艂ywa na osi膮gni臋cie cel贸w biznesowych, budowanie przewagi konkurencyjnej oraz rozw贸j i wzrost poziomu innowacyjno艣ci firm. Jest warunkiem koniecznym pe艂niejszego wykorzystania potencja艂u i talent贸w kobiet. W 艣wiecie zdominowanym przez g艂os jednej p艂ci mo偶e okaza膰 si臋 to niemo偶liwe.

***

O AUTORCE

Dr Monika R贸偶ycka 鈥 manager, wysokiej klasy specjalista w zakresie podnoszenia zyskowno艣ci firm. Zdoby艂a kilkunastoletnie do艣wiadczenie w bran偶y medycznej, hotelarskiej, restauracyjnej, morskiej, doradztwa finansowego oraz badania jako艣ci system贸w zarz膮dzania, w szczeg贸lno艣ci zwi膮zanych z opracowywaniem strategii, koncepcji rozwoju, modeli biznesowych, restrukturyzacji, audyt贸w, bada艅 i raport贸w dla ma艂ych, 艣rednich i du偶ych przedsi臋biorstw oraz innych organizacji i instytucji. Zajmuje si臋 dostarczaniem i wdra偶aniem rozwi膮za艅, kt贸re ustalone wcze艣niej z klientem pod konkretny problem, cel biznesowy czy priorytet do zrealizowania, przynosz膮 firmie wzrost przychod贸w, popraw臋 rentowno艣ci i trwa艂e rezultaty biznesowe. Autorka 20 publikacji naukowych w dziedzinie filozofii zarz膮dzania i ekonomii, w tym r贸偶norodno艣ci ze wzgl臋du na p艂e膰 oraz 22 wyst膮pie艅 na konferencjach i sympozjach naukowych krajowych i mi臋dzynarodowych. Adiunkt, wyk艂adowczyni na studiach MBA. Jej misj膮 jest inspirowanie i uwalnianie potencja艂u ka偶dego cz艂owieka w firmie, wizj膮 鈥 dostarczanie i wdra偶anie unikatowych, kreatywnych i funkcjonalnych rozwi膮za艅 w sektorze doradztwa biznesowego, a warto艣ci膮 鈥 indywidualne podej艣cie, wzajemne zaufanie i 偶yczliwo艣膰, pasja i zaanga偶owanie. Prywatnie cz臋sto zupe艂nie nie艣wiadomie inspiruje spotkanych na swojej drodze ludzi do rozwoju i doskonalenia.