Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Porozumienia o poufności. Negocjacje z inwestorami i kontrahentami. O czym musisz wiedzieć? [RADZI PRAWNIK]

Porozumienia o poufności. Negocjacje z inwestorami i kontrahentami. O czym musisz wiedzieć? [RADZI PRAWNIK]

Katarzyna Zych
Katarzyna Zych

 

Rzeczywistość polskich przedsiębiorców w branży innowacyjnej i kreatywnej, od fazy pree-sedowej do fazy pozyskania finansowania, to nierzadko liczne godziny negocjacji, prezentacji rozwiązań potencjalnym inwestorom. To także ujawnianie swojego pomysłu, know-how, prototypów. Zbliżone wyzwania stoją przed przedsiębiorcami rozszerzającymi działalność przez współpracę z kontrahentami, czy firmami oferującymi usługi pomocnicze. Bezpośrednio z tym łączy się konieczność zapewnienia ochrony dla informacji poufnych przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem.

Przede wszystkim należy mieć jasność, co objęte może zostać porozumieniem o zachowaniu poufności (z angielskiego określanego jako „NDA” – non-disclosure agreement). Standardowo przedmiotem ochrony jest tajemnica przedsiębiorstwa, której ustawowy zakres wyznacza art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym ujęciu, są to „informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.”

Warto podkreślić, że tajemnica przedsiębiorstwa nie jest równoznaczna z pojęciem know-how. Mimo braku jednolitej ustawowej definicji, wskazówkę zawierają przepisy podatkowe definiujące know-how jako udokumentowaną wiedzę, która nadaje się do wykorzystania z działalności przemysłowej, naukowej, handlowej. W związku z tym, przedmiot ochrony NDA zasadnie powinien wymieniać jak najszerszy zakres danych przekazywanych przez strony w związku ze współpracą. W przypadku, gdy postanowienia są zbyt ogólne  warto stworzyć przykładowy lub rozbudowany katalog, wymieniając w nim poszczególne elementy szczególnie istotne, takie jak: ceny, dane o klientach, umowy, raporty, czy stosowaną metodologię i strategię biznesową, do których druga strona uzyska dostęp w trakcie współpracy.

Określenie jak strony rozumieją zakres informacji poufnych to pierwszy element, który trzeba uzupełnić o obowiązki strony uzyskującej dostęp do informacji poufnych.  Jednym ze sposobów ograniczenia wykorzystywania informacji poufnych jest wskazanie konkretnych celów i obszarów współpracy, do realizacji których mogą zostać wykorzystane. Dodatkowo zobowiązania drugiej strony zawierać powinny także obowiązki w zakresie nieujawniania osobom trzecim informacji poufnych, zabezpieczenia za pośrednictwem środków organizacyjnych i technicznych przed umożliwieniem wejścia w ich posiadanie przez osoby nieuprawnione.

Odrębną kategorią postanowień porozumienia o zachowaniu poufności stanowić powinny postanowienia dotyczące odpowiedzialności z tytułu naruszenia obowiązków. W związku z faktem, że obowiązek zachowania poufności jest zobowiązaniem niepieniężnym, istnieje możliwość zabezpieczenia naruszenia obowiązków zachowania poufności karą umowną, której wysokość powinna  uwzględniać sumę niezbędną do naprawnienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z NDA. W przypadku, gdy porozumienie ma złożony charakter, a stronie ujawniającej szczególnie zależy na skonkretyzowaniu przypadków naruszenia obowiązków, możliwe jest przewidzenie kilku kar umownych o zróżnicowanej wysokości zależnie od tego, do naruszenia lub niewykonania których z obowiązków  dojdzie. Dodatkowo warto pamiętać o zastrzeżeniu możliwości dochodzenia odszkodowania odpowiadającego wysokości poniesionej szkody, w przypadku gdy kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

Na koniec, warto zasygnalizować także dwie istotne kwestie związane z NDA, które mogą także zostać bezpośrednio uwzględnione w jego treści. Po pierwsze, w przypadku gdyby dane udostępniane w ramach współpracy miałyby stanowić dane osobowe, ich przetwarzanie powinno zostać uregulowane odrębnie. Po drugie, udostępnione informacje mogą stanowić utwór w rozumieniu prawa autorskiego w i tym przypadku NDA także nie stanowi podstawy do korzystania z utworów, w zakresie w jakim wymagałoby tego zawarcie umowy licencji, czy przeniesienia praw własności intelektualnej.

***

O AUTORCE

Katarzyna Zych –  adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Od początku kariery zawodowej związana z obsługą korporacyjną spółek kapitałowych z sektora prywatnego i publicznego w ramach współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie z obszaru prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych oraz własności intelektualnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi procesów inwestycyjnych na wszystkich etapach transakcji, finansowania dłużnego przedsiębiorstw, jak również zakładania, przekształcania, łączenia i likwidacji działalności gospodarczej. Wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej spółek handlowych łączy z aktywnym wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości kobiet oraz ochrony przed dyskryminacją i przemocą wobec kobiet.

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

[newsletter_form type="minimal"]

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close