Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Ważne zmiany przepisów dot. wysokości odsetek

Ważne zmiany przepisów dot. wysokości odsetek

Zmieniły się zasady ustalania wysokości odsetek ustawowych. W wyniku tej zmiany inną wartość zyskały odsetki ustawowe, a inną za opóźnienie.

Dla każdego przedsiębiorcy kwestie związane z uregulowaniem pewnych aspektów kontraktowania przez ustawodawcę winny być uznawane za bardzo ważne. Niewiedza w tym zakresie czy też działanie przeciw ustalonym ustawowo zasadom prowadzić może bowiem do nieważności kontraktów, czego skutkiem jest nienależyta ochrona interesów własnej firmy. Niektóre dalej idące konsekwencje to posądzenie o stosowanie niedozwolonych praktyk w biznesie, co nie tylko może znacząco negatywnie wpłynąć na pozycje rynkową firmy, ale też narazić na konkretne konsekwencje prawne.

Konieczność śledzenia dynamicznych zmian w prawie to kwestia, do której nie trzeba przekonywać żadnego odpowiedzialnego przedsiębiorcy. W obecnym czasie jest to jednak znacząco utrudnione na skutek niespotykanej dotychczas dynamiki zmian w prawie. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie kwestii związanych ze zmianą przepisów regulujących odsetki ustawowe.

Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady ustalania wysokości odsetek ustawowych oraz odsetek. W wyniku tej zmiany inną wartość zyskały odsetki ustawowe, a inną za opóźnienie. Przedmiotowe zmiany wprowadzone zostały ustaw z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830).

Do czasu zmiany przepisów zasada obliczania odsetek nie nastręczała trudności. Zgodnie z art. 359 par. 2 kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób ustalona, w przypadku naruszenia ustalonych terminów zapłaty zastosowanie miały odsetki ustawowe (obecnie 8%), natomiast w umowie strony mogły na zasadzie swobody umów określić zgodnie inną wysokość tych odsetek lub przelicznik do ich obliczania. Jedyna granicą w tym zakresie byłą wysokość odsetek maksymalnych, które zgodnie z art. 359 par. 2(1) kc nie mogły przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 359 (par. 2 i następne) Kodeksu Cywilnego – odsetki ustawowe:

  • odsetki ustawowe należne będą w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych – obecnie wysokość stopy referencyjnej wynosi 1,5% co prowadzi do prostego wniosku, iż odsetki ustawowe wyniosą 5%.
  • maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych – tzw. odsetki maksymalne. W obecnej chwili byłaby to granica 10%;

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 481 Kodeksu Cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł szkody. W sytuacji nieustalenia przez strony innej wartości odsetek, np. w umowie lub jakimkolwiek innym dokumencie, regulującym zasady współpracy kontrahentów albo ustnie, choć tu kwestia dowodzenia takich ustaleń pozostaje zawsze problematyczna w sytuacji sporu sądowego, zastosowanie miała stawka odsetek ustawowych.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 481 par. 2 i następne Kodeksu Cywilnego – opóźnienie świadczeń pieniężnych:

  • jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była ustalona należne będą odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej simie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych co daje razem 7%;
  • maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać dwukrotności podstawowej wartości odsetek za opóźnienie – oznacza to, iż od dnia wprowadzenia w życie przepisów strony umowy cywilnoprawnej nie mogłyby ustalić odsetek za opóźnienie w wysokości wyższej niż 14%.

Jednocześnie warto pamiętać, iż odsetki za okres do 31 grudnia 2015 r. liczymy według poprzednio obowiązujących zasad.

Koniecznym jest dodatkowo wskazanie, iż równocześnie, tj. z dniem 1 stycznia 2016 roku znowelizowana została ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

W przypadku opóźnienia w zapłacie za transakcję, o której mowa w ustawie, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych równe będą sumie stopy referencyjnej NBP i 8 punkótw procentowych – obecnie to 9,5% rocznie, przy czym do transakcji takich nie stosuje się odsetek za opóźnienie określonych w art. 481 par. 2 kodeksu cywilnego.

Koniecznym jest również podkreślenie, iż w przypadku transakcji handlowych zawartych przed dniem wejścia w życie wskazanej nowelizacji, stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 55 ustawy nowelizacyjnej).

***

Marta Olczak-Klimek, Radca Prawny, Partner w kacelarii OKW.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!